Konstitusie

WEST RAND RACING PIGEON ASSOCIATION

Soos hersien op 16 Julie 2017

 

 

 1. K O N S T T U S I E
 2. A L G E M E N E  R E Ë L S
 3. K L O K  R E Ë L S
 4. W E D V L U G R E Ë L S
 5. W Y S I G I N G S   E N   T O E V O E G I N G S VAN D I E   K O N S T I T U S I E

 

 

 1. KONSTITUSIE

 

 

 1. NAAM:

Die naam van die Assosiasie is die:

West Rand Racing Pigeon Association (WRRPA)

       Verder in hierdie Konstitusie sal na die WRRPA as die Assosiasie verwys word.

 

 1. WOORDOMSKRYWING:

 

2.1     Geaffilieerde Klub

‘n Geaffilieerde Klub beteken ‘n wedvlugduiweklub, soos omskryf onder lidmaatskap, wat by die Assosiasie geaffilieer is.

 

2.2     Geaffilieerde Lede:

Geaffilieerde lede beteken daardie lede wat lid is van ‘n klub wat by die Assosiasie geaffilieer is.

 

2.3     Junior Lede:

Junior Lede is studente/skoliere wat voltyds studeer en wat lid is van een van die geaffilieerde klubs. (Alg Vergadering 2009)

 

2.4     Kompeterende Lede:

Kompeterende Lede is Lede wat by een van die geaffilieerde klubs aktief aan wedvlugte deelneem.

 

2.5     Bestuurskomitee:

Die Bestuurskomitee is die verkose verteenwoordigende en besluitnemende liggaam van die Assosiasie.

 

2.6     Dagbestuur:

Die Dagbestuur word saamgestel uit lede van die Bestuurskomitee en die verkose Voorsitter van die Assosiasie.

 

2.7     Ampsdraers:

Die Ampsdraers van die Assosiasie is die Voorsitter en die verkose verteenwoordigers van die klubs wat op die Dagbestuur dien.

 

2.8     Algemene Jaarvergadering:

Die Algemene Jaarvergadering is ‘n vergadering van die Assosiasie wat jaarliks voor die einde November moet plaasvind en waarop alle geaffilieerde lede van die Assosiasie sitting het.

 

2.9     Buitengewone Algemene Vergadering:

‘n Buitengewone Algemene Vergadering is ‘n vergadering wat spesiaal skriftelik aangevra word en waarop slegs die aangeleentheid waarvoor die vergadering belê is, bespreek mag word.

 

2.10   Finansiële Jaar:

Die Finansiële Jaar van die Assosiasie strek van 01 November tot 31 Oktober.

 

2.11    Werknemer:

‘n Werknemer van die Assosiasie is ‘n persoon wat teen ‘n voorafbepaalde salaris of loon deur die dagbestuur in diens geneem is.

 

2.12   Kworum:

Op al die vergaderings van die Assosiasie sal die stemgeregtigde lede wat teenwoordig is, ‘n kworum vorm.

 

 1. DOELWIT                                                                    

 

Die Assosiasie se doelwitte is die volgende:

 

3.1     Om belangstelling in wedvlugduiwe onder die breë publiek te bevorder, aan te moedig en in die algemeen bystand en beskerming daaraan te verleen.

 

3.2     Om reëls neer te lê vir die organiseer van duiweskoue en –wedvlugte. Bestaande reëls te wysig, herroep, aan te vul, beheer daaroor uit te oefen en indien nodig, die nakoming daarvan af te dwing.

 

3.3     Om wetgewende maatreëls te bevorder of om die Sentrale-, Provinsiale- of Plaaslike Owerhede of ander instellings te nader in verband met enige aangeleentheid wat duiwevlugte of –skoue direk of indirek raak of beïnvloed.

 

3.4     Om besluite te neem wat deur die bestuurskomitee as noodsaaklik beskou word in belang van die Assosiasie en dit uit te voer of te laat uitvoer solank dit net nie met die bepalings van die Konstitusie bots nie; en

 

3.5     Om die fondse van die Assosiasie spaarsaam en tot die beste voordeel van sy lede aan te wend.

 

 1. GRENSE                                                                        

Die grense van die Assosiasie sluit die munisipale gebiede van Fochville, Carletonville, Westonaria, Randfontein, Krugersdorp, Rustenburg, Brits Magaliesburg en Hartebeespoort in. In uitsonderlike gevalle sal aansoeke om lidmaatskap binne die landdrosdistrikte van bogenoemde dorpe op meriete oorweeg word.

 

  1. Verskuiwing van grense aan die oostekant van die WRRPA
  2. Dat die WRRPA sy grense aan die oostekant skuif tot en met die gebied wes van Corlette Rylaan tot by Ontdekkersweg, van daar na CR Swart Rylaan dan links in CR Swart Rylaan tot waar dit doodloop in Doreenstraat en dan links van daar af na Hendrik Potgieterstraat. (Algemene vergadering 31 Oktober 2013)
 1. LIDMAATSKAP                                                                

 

5.1     Aansoek om lidmaatskap van voornemende klubs moet skriftelik aan die Sekretaris van die Assosiasie gerig word. Die Assosiasie behou hom die reg voor om enige aansoek sonder ‘n opgaaf van redes te weier. Indien ‘n aansoek nie goedgekeur word nie, kan dieselfde klub nie weer binne ses maande aansoek doen nie.

 

5.2     Lidmaatskap sal aan geen klub of persoon buite die Assosiasie se grense toegestaan word nie.

 

 • 5.3  Ten einde vir lidmaatskap te kwalifiseer moet ‘n klub binne die grense van die assosiasie geleë wees en uit ten minste vier nie-verwante lede bestaan waarvan ten minste vier lede teenwoordig moet wees en aktief moet deelneem wanneer duiwe ingekorf of klokke gelees word. Jonior lede is nie by genoemde getalle ingesluit nie. (Algemene vergadering 2015)5.4     Junior lede moet skriftelike toestemming van hulle ouers of voog verkry voordat ‘n geaffilieerde klub hulle mag aanneem. In die toestemmingsbrief moet die ouer/voog uitdruklik aanspreeklikheid vir die junior lid se Finansiële verpligtinge aanvaar.5.5     Indien ‘n tweede klub binne ‘n dorp om lidmaatskap aansoek doen, moet dit met die goedkeuring van die bestaande klub geskied.5.6     ‘n Lid of klub wat by die Assosiasie geaffilieer is, wat die Konstitusie of die reëls uitgevaardig kragtens die Konstitusie, doelbewus verontagsaam, kan deur die Bestuurskomitee gediskwalifiseer of geskors word en sal al die voorregte van lidmaatskap van die Assosiasie verbeur.5.7     Geen klub of lid mag geskors of sy lidmaatskap opgesê word voordat so ‘n klub of lid nie die geleentheid gegun is om sy kant van die saak te stel nie.
 1. BESTUURSKOMITEE                                                          

 

Die Bestuurskomitee sal bestaan uit:

‘n Voorsitter wat deur die Algemene Jaarvergadering verkies word; ‘n Vise-Voorsitter, Sekretaris, Wedvlugsekretaris, Tesourier, Reklamebeampte, Vervoerbeampte, Ringbeampte en een afgevaardigde (verkieslik die Voorsitter) van elke geaffilieerde klub.

 

 1. DAGBESTUUR                                                                    

 

Die Dagbestuur bestaan uit:

Die Voorsitter, Vise-Voorsitter, Sekretaris, Wedvlugsekretaris, Ringbeampte, Tesourier, Reklamebeampte en die Vervoerbeampte van die Assosiasie (indien laasgenoemde ‘n verteenwoordiger van ‘n geaffilieerde klub is).

 

 1. VERKIESING VAN AMPSDRAERS                                            

 

8.1     Die Voorsitter van die Assosiasie sal jaarliks, tydens die Algemene Jaarvergadering, deur die teenwoordige Stemgeregtigde lede verkies word.

8.2     Die ander lede van die Dagbestuur sal jaarliks deur die Bestuurskomitee op die eerste maandelikse vergadering na die Algemene Jaarvvergadering verkies word.

 

 1. STEMREG                                                                        

 

Die Dagbestuurslede en een afgevaardigde van elke klub sal stemreg op Bestuurskomitee vergaderings hê. Indien die Vervoerbeampte ‘n verteenwoordiger van ‘n klub is, sal hy stemreg hê. Indien buitestaanders in enige pos aangestel word, is hy ‘n werknemer van die Assosiasie en sal hy geen stemreg op die Bestuurskomiteevergadering of Dagbestuur hê nie. Indien ‘n lid meer as een van die Dagbestuursposte beklee, sal hy slegs oor een stem beskik. Die Voorsitter het op al die vergaderings ‘n beslissende stem.

 

 1. PLIGTE VAN DIE DAGBESTUUR                                              

 

10.1    Voorsitter:

Die Voorsitter is verantwoordelik vir die ordelike verloop van vergaderings en om spreukbeurte van lede te bepaal.

 

10.2   Vise-Voorsitter:

Die Vise-Voorsitter moet die Voorsitter met raad en advies bystaan en hom op hoogte hou van al die Assosiasie se aktiwiteite. Hy moet by die Voorsitter oorneem gedurende laasgenoemde se afwesigheid of op sy versoek.

 

10.3   Sekretaris:

Die Sekretaris is verantwoordelik vir die opstel en uitstuur van agendas, die byhou en verspreiding van notules en al die korrespondensie van die Assosiasie, die Bestuurskomitee en Dagbestuur, en die aankoop en gravering van trofees.

 

10.4   Tesourier:

Die Tesourier is verantwoordelik vir die boekhouding van die Assosiasie se geldsake, die invordering van gelde, uitbetaling van prysgelde, aankope en bestellings, die vereffening van rekenings en die opstel van finansiële state.

 

10.5   Wedvlugsekretaris:

Die Wedvlugsekretaris is verantwoordelik om al die lede van die Assosiasie se afstande van die onderskeie klubs te verkry, kontrole by gesamentlike inkorwing en by loslatingspunte uit te oefen of te laat uitoefen, verwerking van wedvluguitslae en die beskikbaarstelling daarvan aan klubs.

 

10.6   Vervoerbeampte:

Die Vervoerbeampte moet toesien dat die Assosiasie se vragmotor altyd padwaardig is, reëlings tref dat die wedvlugduiwemandjies by die verskillende klubs gehaal en afgelewer word, aanbevelings doen in verband met die aanstel van ‘n bestuurder vir die vragmotor en toesien dat daar gedurende die wedvlugseisoen wanneer inkorwing op Donderdae plaasvind, voldoende duiwekos op die vragmotor is. Die Vervoerbeampte is verantwoordelik en aanspreeklik vir sy optrede aan die Dagbestuur.

 

10.7   Ringbeampte:

Die Ringbeampte is verantwoordelik vir behoorlike kontrole oor die Assosiasie se voorrade en die opsporings van verdwaalde duiwe se eienaars.

 

 1. BEVOEGDHEDE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN DIE BESTUURSKOMITEE

11.1     Sub-komitees aan te stel wat spesiale aangeleenthede hanteer, die dienste van sodanige komitees op te skort, indien opdragte nie na wense uitgevoer word nie, of om die opdrag aan sodanige komitees te wysig met dien verstande dat besluite of bevindinge van sub-komitees by die eerskomende vergadering van die bestuurskomitee voorgelê word vir wysiging of bekragtiging.

 

11.2    Indien geldige gronde bestaan, ‘n geaffilieerde klub of –lid van die Assosiasie te skors of sy lidmaatskap tydelik of permanent op te skort.

 

11.3    Grense vir doeleindes van die Assosiasie se wedvlugte te bepaal, vas te stel en aan die Algemene Jaarvergadering voor te lê vir bekragtiging.

 

11.4    Reëls, wat tot die voordeel van duiwewedvlugte en -skoue is, wat nie strydig is met die bepalings van die Konstitusie nie, neer te lê, te wysig of te herroep. Sodanige nuwe reëls, wysigings of herroepings moet binne 30 dae skriftelik aan al die Assosiasie se geaffilieerde klubs bekend gemaak word. Die onus rus op klubs om hulle lede daarvan in kennis te stel.

 

11.5    Bevoegdhede wat deur die Konstitusie aan die Bestuurskomitee verleen word, aan die Dagbestuur te delegeer. Die Dagbestuur moet by die volgende vergadering aan die Bestuurskomitee verslag doen.

 

11.6    Toetreegelde in te stel, te wysig of terug te betaal.

 

11.7    Jaarliks uit die Assosiasie se fondse honorariums aan ampsdraers van die Assosiasie te bewillig.

 

11.8    Werknemers aan te stel, hulle vergoeding te bepaal en hulle dienste na goeddunke op te skort.

11.9    Namens die Assosiasie roerende en vaste eiendom aan te koop, te verkoop, te huur of te verhuur.

 

11.10   Die Assosiasie se fondse wat nie onmiddellik vir bedryfsdoeleindes benodig word nie na goeddunke te belê.

 

11.11   Namens die Assosiasie ‘n hofgeding in te stel, dit teen te staan, te laat vaar, te skik of enige geskil vir arbitrasie aan ‘n arbiter voor te lê.

 

11.12   Na goeddunke te vergader op sodanige plekke en tye soos en wanneer nodig geag.

 

11.13   In die algemeen die sake van die Assosiasie te administreer en om klubs te besoek wanneer inkorwing plaasvind of klokke gelees word, ten einde seker te maak dat die bepalings van die Konstitusie en reëls nagekom word, met dien verstande dat hierdie bevoegdhede gedelegeer mag word aan enige lid van die Bestuurskomitee.

 

11.14   Na gelang van omstandighede beperkings op die getal duiwe, wat deur indiwiduele lede ingekorf mag word, te plaas.

 

11.15   n Vierjaarlikse Jaarliks wedvlugprogram vas te stel op n Algemene Vergadering   waarna die bestuurskomitee jaarliks n wedvlugprogram met spesifike loslatingspunte op sal op stel. (31 Oktober 2013)

 

11.16   Om ‘n geouditeerde finansiële verslag op die Algemene Jaarvergadering ter insae van al die lede beskikbaar te stel.

 

 1. PLIGTE EN BEVOEGDHEDE VAN DIE DAGBESTUUR                      

 

Die Dagbestuur het die bevoegdheid om:

 

12.1    Enige stappe te neem wat nodig mag wees om ‘n wedvlug of wedvlugprogram suksesvol te laat verloop.

 

12.2   In geval van ‘n krisissituasie, alles moontlik in werking te stel vir ‘n spoedige oplossing daarvan.

 

12.3   Die bestuurder van die vragmotor se pligte op te stel en aan hom voor te lê.

 

12.4   In ‘n noodgeval enige lid van die Bestuurskomitee en/of enige ander lid, indien nodig, af te vaardig om ‘n wedvlugpunt te besoek om bv. reëlings te tref vir ‘n nuwe loslatingstyd wat moontlik eers die Sondag kan wees.

 

 1. 1 ALGEMENE JAARVERGADERING                                                                                          

 

13.1    Die Algemene Jaarvergadering van die Assosiasie moet voor die einde van    November van elke jaar, op ‘n sentrale plek soos deur die bestuurskomitee bepaal,         gehou word.( Algemene Vergadering Feb 2012)

 

13.2   Besprekingspunte vir die vergadering moet jaarliks 21 dae voor die algemene vergadering ingehandig word by die Assosiasie se Sekretaris.

 

13.3   Slegs lede wat die vorige seisoen kompeterende lede was en wie se ledegeld aan klubs en die Assosiasie ten volle opbetaald is, sal stemreg hê.

 

13.4   Die Agenda, waarin die datum, plek en tyd van die Algemene Jaarvergadering aangedui is, moet minstens 14 (veertien) dae voor die Vergadering, deur die Sekretaris van die Assosiasie, aan al die lede van die Assosiasie gesirkuleer word.

 

 1. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING                            

 

‘n Buitengewone Algemene Vergadering van die Assosiasie kan belê word wanneer:

 

14.1    Die Bestuurskomitee so besluit

 

14.2   Indien die helfte of meer van die geaffilieerde klubs so ‘n vergadering aanvra. Elke klub moet skriftelik redes verstrek waarom die vergadering aangevra word.

 1. BESLUITE VAN DIE ALGEMENE JAARVERGADERING                    

 

Besluite wat op die Algemene Jaarvergadering geneem is, kan alleenlik op ‘n Algemene Jaarvergadering of ‘n Buitengewone Algemene Vergadering, waarvoor daar minstens VEERTIEN DAE SKRIFTELIKE KENNIS aan al die lede van die Assosiasie gegee is, herroep, gewysig of ongeldig verklaar word.

 

 1. WYSIGING VAN DIE KONSTITUSIE                                        

 

       BEPALINGS WAT IN HIERDIE KONSTITUSIE VERVAT IS, KAN SLEGS GEWYSIG, HERROEP OF VERANDER WORD MET DIE TOESTEMMING VAN ‘N TWEE-DERDE MEERDERHEID VAN DIE STEMGEREGTIGDE LEDE TEENWOORDIG BY ‘N ALGEMENE JAARVERGADERING OF BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING WAT VIR HIERDIE DOEL BELê IS.

 

 1. REGISTRASIE VAN DUIWE                                                  

 

17.1    Indien ‘n lid met meer as een span duiwe aan wedvlugte deelneem, is dit nie nodig om die spanne te registreer nie. (Algemene Vergadering 2002)

 

17.2   Waar Juniors met mekaar meeding moet dit slegs op unievlak wees en waar hy of    sy van senior lid se perseel vlieg, moet die junior lid se duiwe geregistreer wees        (Algemene vergadering Feb 2012)

 

 1. HOKOPMETINGS                                                            

 

18.1    Elke geaffilieerde klub sal vir sy lede se hokopmetings en die aanvra van afstande verantwoordelik wees.

 

18.2   Enige besware in verband met die korrektheid van afstande moet binne 14 dae na die bekendmaking daarvan by die Klub Sekretaris ingedien word.

 

18.3   Geen hokafmetings sal gedurende ‘n wedvlugseisoen verander word nie.

 

18.4   Alle geaffilieerde lede moet eenvormige afstande van dieselfde “GPS” verkry. Lede wat nie aan hierdie vereiste voldoen nie, sal op ‘n definitiewe nadeel kompeteer.

 

 1. VERDWAALDE DUIWE                                                      

 

19.1    Verdwaalde duiwe moet by die onderskeie klubs se ringbeamptes gerapporteer word. Ringbeamptes wat verdwaalde duiwe se eienaars nie kan opspoor nie, moet die ringnommer aan die Assosiasie se Ringbeampte rapporteer.

 

19.2   Duiwe wat deur ‘n lid geregistreer of deur ‘n lid vir wedvlugte ingeskryf word, sal as die lid se bona fide eiendom beskou word. Duiwe van lede van die Assosiasie kan egter nie sonder die skriftelike toestemming van die geregistreerde eienaar die eiendom van ‘n ander lid word nie.

 

 1. RINGE                                                                          

 

20.1   Geen klub sal van ringe voorsien word voordat sodanige klub se finansiële verpligtinge teenoor die Assosiasie ten volle nagekom is nie.

 

20.2   Elke duif wat aan ‘n wedvlug deelneem moet met ‘n aanvaarde wedvlugring, waarvan die letters en syfers duidelik leesbaar is, gering wees.

 

20.3   Duiwe met gesplete of beskadigde ringe mag nie aan wedvlugte deelneem nie.

 

20.4   Duiwe met ringe van ander Assosiasies of Unies, wat aan die vereistes voldoen, mag in die WRRPA kompeteer.

 

20.5   Die Hoofkwartier van die Assosiasie sal wees die adres van die Sekretaris.

 

20.6   W.R.R.P.A letter sal op duifringe van die Assosiasie verskein vanaf 2014 (30           (Oktboer 2012)

 

 1. REG TOT APPéL                                                                

Indien ‘n lid nie tevrede is met beslissing van sy klub nie, moet hy/sy eers na sy Klub-komitee appelleer alvorens daar na die WRRPA Bestuurskomitee geappelleer kan word.

 

  1. Appél teen besluite of opdragte van geaffilieerde klubs: Enige lid kan by die Bestuurskomitee appelleer teen ‘n besluit of opdrag van die geaffilieerde klub waarvan hy ‘n lid is, op voorwaarde dat:
  2. Sodanige appél tesame met die redes daarvoor en enige ondersteunende dokumente binne 14 dae na die insident skriftelik by die Sekretaris van die Assosiasie ingedien word. Indien die appél nie binne genoemde tydperk ingelewer word nie, sal die reg van appél verval.
  3. Indien enige persoon wat deelgeneem het aan die verrigtinge van die klub wat vir sodanige beslissings of opdrag verantwoordelik was, ‘n verteenwoordiger in die Bestuurskomitee is, moet hy hom by die aanhoor van sodanige appél,nadat hy sy saak gestel het, onttrek.

 

  1. Elke appél moet vergesel wees van ‘n deposito van R10,00 wat sal dien as vergoeding van koste. Sodanige vergoeding sal betaalbaar wees ongeag die uitslag van die appél.
  2. Sodanige appél sal verhoor word op die volgende vergadering van die Bestuurskomitee en sy besluit sal finaal en bindend wees.
  3. Enige appellant sal die reg hê om persoonlik voor die Bestuurskomitee te verskyn ten einde:
  4. n Mondelinge verklaring af te lê ter ondersteuning van die geskrewe appél
  5. Die lede van die Bestuurskomitee in staat stel om, indien hulle dit so verkies, die appellant te ondervra aangaande enige geleentheid waarna verwys is in die saak waarop die appél betrekking het.
  6. Die Bestuurskomitee mag die appellant versoek om persoonlik voor die Komitee te verskyn.
  7. Indien enige appellant nalaat om te verskyn op die neergelegde tyd mag met die appél voortgegaan word of mag dit summier na die oordeel van die Bestuur verwerp word; en
  8. Die werwing van stemme in appèl-gevalle sal die klub of lid blootstel aan skorsing of uitsetting.

 

 1. ONTBINDING VAN DIE ASSOSIASIE

 

 

 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Die Assosiasie ontbind wanneer minstens 75% van die geaffilieerde lede hulle toestemming skriftelik daartoe verleen.
 2. Indien die Assosiasie sou ontbind, sal al sy bates teen die voordeligste manier van die hand gesit word en die opbrengs gelykop tussen al die geaffilieerde lede van die Assosiasie verdeel word.

 

 1. Lede wat minder as een (1) jaar geaffilieerde lede van die Assosiasie is, word van die verdeling uitgesluit.
 2. ‘n Lid wat verhuis buite die grense van die Assosiasie se lidmaatskap sal outomaties verval en so ‘n lid sal geen aanspraak op verdere voordele van die Assosiasie hê nie.

                                                                                   

 1. A L G E M E N E R E Ë L S

 

 1. Geen klub se reëls mag teenstrydig wees met dié van die Assosiasie nie.

 

 1. Die Assosiasie se Komitees moet die huishoudelike Konstitusie en reëls van elke geaffilieerde klub respekteer en mag nie in die huishoudelike reëls van enige geaffilieerde klub inmeng of besluite neem wat sodanige klub of sy lede kan benadeel nie. Daar moet streng toegesien word dat die reëls in die Konstitusie nagekom word.

 

 1. ‘n Geaffilieerde klub wat nalaat om gedurende ‘n wedvlugseisoen sy finansiële verpligtinge teenoor die Assosiasie na te kom, kan verbied word om aan verdere wedvlugte deel te neem.

 

 1. Enige moedswillige verontagsaming van enige van die reëls en die Konstitusie sal in ‘n baie ernstige lig beskou word.

 

 1. Enige geaffilieerde lid wat onsportief optree, onenigheid veroorsaak, of vuil taal in ‘n klubsaal gebruik, loop die risiko om geskors te word.

 

 1. Die Sekretarisse van die onderskeie Komitees is verantwoordelik om volledige notules van elke vergadering te hou. Notules moet behoorlik bekragtig word deur ondertekening daarvan deur die Voorsitter en Sekretaris.

 

 1. Enige lid wat die Assosiasie lank en getrou gedien het, of enige lid wat lang en verdienstelike diens aan die wedvlugduiwesport gelewer het, kan op aanbeveling van die Bestuurskomitee by ‘n jaarlikse algemene vergadering tot lewenslange Ere-lid van die Assosiasie aangewys word.

 

 1. Geen lid het aanspraak op eiendom of fondse van die Assosiasie nie.

 

 1. Waar ‘n duiwehok deur ‘n vennootskap besit of beheer word, sal sodanige vennote in alle gevalle as ‘n entiteit beskou word met slegs een stem.

 

 1. Indien enige lid in gebreke bly om sy jaarlikse ledegeld te betaal voor of op die aand van inkorwing van die eerste wedvlug in Junie, sal sodanige lid se lidmaatskap verval.

 

 1. In die geval van twyfel met betrekking tot die betekenis, vertolking of toepassing van hierdie reëls en bepalinge van die Konstitusie is die vertolking van die Bestuurskomitee finaal en bindend op alle lede.

 

 

 

 1. K L O K   R E Ë L S

 

1.0     Slegs klokke van ‘n ontwerp wat van tyd tot tyd deur Bestuurskomitee goedgekeur word, mag gebruik word.

 

2.0     Elke geaffilieerde klub se klokkomitee kan aan die begin van die seisoen ‘n Meesterklok aanwys. Hierdie Meesterklok kan gedurende die seisoen gebruik word om klokke in- en uit te slaan.

 

3.0.1   Enige lid wat aan ‘n wedvlug wil deelneem moet sy klok, in behoorlike werkende toestand, veertien dae voor die aanvang van die eerste wedvlug van enige reeks, aan die klokkomitee van sy geaffilieerde liggaam (hierna die “klokkomitee” genoem), oorhandig.

 

3.0.2  Die klok moet nagesien, opgewen, met ‘n goedgekeurde amptelike seël verseël en aan die gang gesit word op dieselfde manier soos vir ‘n wedvlug. Na verloop van 2 dae, maar nie meer as 3 dae, moet die klok op dieselfde manier soos vir ‘n wedvlug, geslaan word (verwys artikels 8.0 en 10.0). Indien die klok dan, of op enige stadium gedurende ‘n wedvlugreeks, nie aan die vereistes van die klokreëls voldoen nie, sal sodanige klok deur die eienaar, of op sy onkoste, tot die bevrediging van die klokkomitee herstel word. Voordag sodanige klok weer gebruik word, sal die klokkomitee daarmee op dieselfde wyse handel soos hierbo in hierdie artikel uiteengesit.

 

3.1     Nadat klokke goedgekeur is, mag geen klok uit die bewaring van die klokkomitee verwyder word, tensy dit met die amptelike seël van die geaffilieerde liggaam verseël is.

 

3.2     Enige klok wat na die klokkomitee teruggebring word, wat nie behoorlik verseël is nie, sal gediskwalifiseer word en voordat sodanige klok weer gebruik word, sal die klokkomitee daarmee handel soos in artikel 3.0.2 uiteengesit.

 

4.0     Geaffilieerde Klubs sal hulle seëltange en seëls, ten einde misbruik daarvan te voorkom, te alle tye in veilige bewaring hou. Versuim om hierdie reël na te kom, stel ‘n geaffilieerde liggaam bloot aan diskwalifikasies en/of skorsing.

 

 

5.0     Slegs die klokkomitee mag ‘n seël breek of ‘n nuwe seël voorsien. Dit is egter die plig van die eienaar van die klok om te verseker dat die klok verseël is wanneer dit verwyder word en dat dit verseël bly totdat dit weer, vir welke redes ook al, by die klokkomitee ingehandig moet word en daarna hanteer slegs die klokkomitee die klok totdat die eienaar dit weer kry en daarvoor teken.

 

6.0     Alle klokke sal deur die klokkomitee gestel word. Indien ‘n lid sou verkies om sy eie klok te stel, sal dit toelaatbaar wees mits dit onder die direkte toesig van die Klokkomitee geskied.

 

7.0     As ‘n klok gestel word, moet die klokrol deur twee lede van die klokkomitee onderteken word met vermelding van die wedvlugpunt, die lid se naam, die nommer van die klok en die datum waarop die klok aan die gang gesit word. Die handtekening(e) van die lede moet sigbaar wees na die klok geseël is.

 

8.0     Klokke moet op die sesde sein van die SAUK radio tydsein in- en uitgeslaan word. Klokke mag ook op die kwartuur met die onafgebroke wêreld tydsein in- en uitgeslaan word indien dit deur die klokkomitee gemagtig is. Hierdie tye sal in die klokboek aangeteken word. TV sowel as telefoon tydsein is ook aanvaarbaar.

 

8.1     Nadat klokke ingeslaan is ingevolge artikel 8.0 moet ‘n kontroleslag na een minuut en weer nie later as 5 minute uitgevoer word. Die kontroleslag mag nie met meer as 2 sekondes van die tyd waarop die instruksie vir die uitvoering van die kontroleslag gegee was, verskil nie. Die tyd vir die kontroleslag binne die toelaatbare twee minute, mag nie vooraf bepaal word nie en moet van tyd tot tyd wissel. Dit moet byvoorbeeld nie altyd presies op die minuut na een of twee minute gegee word nie. As die verskil 2 sekondes oorskry moet die klok weer gestel word en ingeslaan word op ‘n daaropvolgende tydsein ingevolge artikel 8.0. Verwys ook na artikel 13.1 in verband met wie teenwoordig moet wees.

 

8.2     Na die kontroleslag moet die nommer van die kassie waarin die eerste rubberring gesit sal word in die klokboek aangeteken word. Die klok moet op gaatjie twee wees. Indien die aangetekende kassie, by oopmaak van die klok, leeg is of indien ‘n verkeerde ring daarin gesit is, moet die tyd wat op die klokrol met die betrokke kassie ooreenstem, gekanselleer word. Elke klok moet die voorgeskrewe twee slae soos uiteengesit is in artikels 8.0 en 8.1 vertoon.

 

8.3     Dit is die verantwoordelikheid van die eienaar en/of gebruiker van ‘n klok om seker te maak dat die bepalings van artikels 3.1 en 7.0 tot 8.2 nagekom is voordat die klok uit die besit van die klokkomitee verwyder word, met dien verstande dat as dit noodgedwonge vir herstelwerk na ‘n goedgekeurde juwelier gaan, word dit teruggeneem om deur die klokkomitee aanvaar te word as dit deur die juwelier verseël is en hy ‘n sertifikaat tot dien effekte verskaf.

 

9.0     Enige lid van ‘n klokkomitee en enige lid van die bestuurskomitee van die geaffilieerde liggaam, of ‘n genomineerde plaasvervanger sal, gedurende die tydperk waartydens ‘n klok vir een of ander wedvlug verseël is, geregtig wees om te enige tyd sodanige klok te ondersoek en om ‘n tydslag uit te voer en om, indien ‘n defek gevind word, op enige wyse wat behoorlik geag word te handel.

 

10.0   Op die uitklokdag, voordat die klokke oopgemaak word, moet alle klokke in die teenwoordigheid van ten minste vier mededingende lede op die sesde sein van ‘n SAUK tydsein en indien gemagtig, op die kwartuur van die onafgebroke wêreldtydsein geslaag word en ‘n kontroleslag moet binne vyf minute uitgevoer word. Ter nakoming van die bepalings van hierdie reël sal die “vol” op die STB – en Bezingklokke beskou word as ‘n oop kassie en sal as sodanig aangeteken word. TV sowel as telefoon tydsein is aanvaarbaar.

 

10.1    Slegs nadat die voorvermelde slae uitgevoer is, mag die klokkomitee die seëls breek en die klokke oopmaak. Klokke waarmee duiwe geklok is, moet op dieselfde dag waarop en waarna duiwe geklok word saam met ‘n SAUK of onafgebroke wêreldtydsein gevolg deur ‘n kontroleslag soos beskryf in artikel 10.0 geslaan word.

 

10.2   Geen toegewing moet gemaak word indien ‘n klok meer as 2 sekondes per uur wen nie. Die tyd sal bepaal word soos geregistreer.

 

Indien ‘n klok meer as 2 sekondes per uur verloor, moet twee maal die verlore tyd bygetel word as die wedvlugspoed bereken word.

 

10.3   Die rol van ‘n klok wat gaan staan het nadat geklok is maar voordat uitgeslaan is, of van enige klok wat oopgemaak is voordat dit uitgeslaan is in ooreenstemming met artikel 8.0 tot 8.2 of wat deurgeskeur het op enige plek tussen die ponsopeninge- en ponssluitingsmerke, voordat die klok deur die klokkomitee oopgemaak is, of wat enige ponsmerke tussen ponsopeninge- en ponsluitingsmerke het, moet nie aanvaar word nie en word gediskwalifiseer.

 

10.4   Indien dit sou blyk dat daar enigsins met ‘n klokseël gepeuter is nadat dit ingeslaan, maar voordat dit uitgeslaan is, sal die klok gediskwalifiseer en nie gelees word nie.

 

11.0    Lede moet die rubberring in die soort doppie wat deur die vervaardigers van die betrokke klok verskaf word, of deur Klubkomitee aanvaar word insteek en daarmee klok. Oop doppies mag wel gebruik word met die oop punt na onder.   Hierdie bepalings is nie van toepassing op die soort klokke wat vervaardig is vir die gebruik sonder doppies nie en wat vooraf deur die Unieraad goedgekeur is vir sodanige gebruik. Indien doppies nie beskikbaar is nie, sal dit toelaatbaar wees om foelie te gebruik. Die lid moet sorg dat die rubberring heeltemal omhul is van die foelie.

 

12.0   Indien ‘n lid se klok gedurende ‘n wedvlug gaan staan of defektief raak voor die aankoms van die eerste duif moet hy die klok verseëld aan ‘n lid van die klokkomitee oorhandig.

Laasgenoemde persoon en 3 ander lede sal die mag hê om die klok weer te stel en aan die gang te sit op ‘n radiotydsein. In ooreenstemming met die bepalings van artikel 8.0 tot 8.2 of sodanige lid mag by die naaste mededinger inklok, of mag ‘n klub spaarklok gebruik. Indien daar nie ‘n tydsein is nie, mag ‘n meesterklok gebruik word vir inlui of uitlui mits so ‘n klok van die tipe is waar die tyd gelees kan word en die sekondes afgetel kan word.

 

13.0   Klokke sal na elke wedvlug volgens die oordeel van ‘n geaffilieerde liggaam op die naas moontlike radio tydsein uitgeklok word.

 

13.1    Minstens vier mededingende lede moet teenwoordig wees as enige klok in- of uitgeslaan word. ‘n Lid is geregtig om teenwoordig te wees as sy klok oopgemaak word. Dit is egter die verantwoordelikheid van die lid om seker te maak dat hyself of sy genomineerde teenwoordig is. Indien ‘n lid nie van hierdie voorreg gebruik maak nie, sal aanvaar word dat dit met sy goedkeuring geskied.

 

13.2   Klokrolle moet altyd tot die naaste 1 sekonde nadeel van die lid en deur ten minste twee van die klokkomitee gelees word.

 

13.3   Rubberringe moet behoorlik in die kassie of doppie daarvoor bedoel geplaas word. As die klokkomiteelid die rubberring verwyder, moet hy homself tevrede stel dat die ring geheel en al binne-in die regte kassie of doppie is.

 

13.4   Die reeks- en kontrolenommer op die rubberring moet met die op-die-papierstrokie en met die op-die-wedvluginskrywingsvorm aangeteken, vergelyk word. Indien die nommer wat op die wedvluginskrywingsvorm aangeteken is van die op-die-rubberrek verskil, sal sodanige duif gediskwalifiseer word. Indien die buitenommer op die rubberrek onleesbaar is, moet die nommer op die binnekant van die rubberring met die nommer op die binnekant van die papierstrokie vergelyk word. As hierdie nommers ooreenstem moet dit so aangeteken word en sal sodanige duif sy posisie toegeken word. Die buitenommers sal egter die eerste kontrole wees maar sou dié nommer onleesbaar wees as gevolg van smering, swak drukwerk of onderstebo gelees, sal die Wedvlugsekretaris die ringnommer nagaan vir ooreenstemming.

 

14.0   Alle rubberringe met hul ooreenstemmende papierstrokies, klokrolle en uitslae van duiwe wat in die klub uitslae verskyn, moet per aangetekende pos, gepos word aan, of per hand afgelewer word by, die Uniewedvlugsekretaris, nie later as die negende dag nadat die wedvlug plaasgevind het nie. Sou die Bestuurskomitee dit verlang, moet sommige of almal van die voormelde dokumente ter tafel gelê word. Hierdie dokumente moet in veilige bewaring deur die Uniewedvlugsekretaris gehou word vir ten minste twee maande, waarna dit vernietig mag word.

 

15.0   Mededingers mag twee of meer rubberringe in ‘n doppie of kassie plaas. Waar meer as een wedvlug op dieselfde dag plaasvind, mag meer as een rubberring van een of albei wedvlugte in dieselfde kassie geplaas word.

 

16.0   Alle klokke moet so na aan korrek loop as moontlik. Die Klub Klokkomitee sal die reg hê om ‘n klok te stel indien ‘n klok te vinnig/stadig loop ter enige tyd en gedurende ‘n wedvlugseisoen. Klokke wat sodanig gestel word, moet opgeteken word in ‘n klokregister.

 

17.0   Indien die tyd op ‘n klokrol vir enige rede onleesbaar is sal sodanige duif die tyd van die volgende duif minus een sekond gegee word.

 

18.0   Indien enige deel van die hele rubberrek buite die kompartement gevind word, sal die ooreenstemmende tyd gediskwalifiseer word.

 

19.0   Geen klub sal enige besluit neem wat teenstrydig is met die bepalings van die Unie-konstitusie nie. Vir klaring van enige reël sal die interpretasie van die Unieraad finaal en bindend wees op sy lede.

 

20.0   Onder geen omstandighede sal ‘n klok oopgemaak word tensy daar ‘n inlui- en uit-luislag geneem is nie. Indien ‘n lid sy klok vol klok en sodanige in- en uit-luislae nie geneem kan word nie, sal sodanige klok nie gelees word nie.

 

21.0   Algemene klokreëls (nuwe reël)

Dat die Unie Komitee ten enige tyd ’n lid kan vra om met ’n addisionele klok te klok en binne 5 minute sy eerste duif te rapporteer. Word algemeen aanvaar en in Grondwet vervat. (Algemene Vergadering 2004)

 

 

 1. W E D V L U G R E Ë L S

 

 

 1. PROGRAM                                                                            

 

1.0     Wedvlugprogramme sal deur die Bestuurskomitee opgestel word nadat die roete deur die lede vasgestel is op die Jaarlikse Algemene Vergadering.

 

1.1     Wedvlug program moet so opgestel word dat daar gelyke aantal wedvlugte vir die kortpad, middelpad en langpad is en die wedvlugte moet almal voldoen aan die SANPO vereistes vir die kortpad, middelpad en langpad wedvlugte. (Algemene vergadering 2012)

 

1.2     Die wedvlugprogram vir elke reeks tesame met volle besonderhede betreffende loslatingsplekke, vervoergelde, inskrywingsfooie, in-mandjiesdatums, inskrywings-beperkings sal aan elke lid, ten minste 14 dae voor die eerste wedvlug beskikbaar gestel word.

  1.  Die langste Wedvlug 850km moet wees vir Krugersdorp. (Algemene vergadering 2015)
  2.            Om glad nie saam ander unies te los nie en met inagneming van distansie, en dag ure (Algemene vergaderimg 2016)
  3.  
 1. PRYSGELD EN NOMINASIES                                                

 

2.0     Die inskrywingsfooie betaalbaar, die aantal plekke wat kwalifiseer vir prysgeld en die toekenning daarvan sal deur die Bestuurskomitee vasgestel en saam met die wedvlugprogram vir die betrokke jaar gepubliseer word. Ingeval minder as die nodige aantal duiwe binne die vasgestelde wedvlugtyd terugkeer, sal al die prysgeld op die normale verdelingsbasis van prysgeld aan die duiwe wat plekke behaal het, toegeken word.

 

2.1     Elke geaffilieerde liggaam sal vir die invordering van alle betaalbare gelde en die oorbetaling daarvan aan die Unietesourier verantwoordelik gehou word. Sodanige gelde sal nie later as die tweede werksdag wat volg op die sluitingsdag van die wedvlug, aan Unietesourier, betaal word nie.

 

2.2     Elke wedvlug sal volgens die stelsel van spoedberekening oor ‘n reguit distansie en die tyd wat tussen die loslatingstyd en die inkloktyd verloop het, minus die nagure bereken word. Die wenduif sal die hoogste aantal meters per sekonde afgelê het met die daaropvolgende plekke in volgorde volgens die hoogste aantal meters per sekonde afgelê.

 

2.3     Potgeld en ander prysgeld wat nie by die beëindiging van ‘n wedvlugreeks gewen is nie, sal in die Assosiasiefondse gestort word.

 

 • Ontsnapping van Wedvlugduiwe                                                                

Daar word besluit dat reël D10.1 van SANPO se konstitusie in ons konstitusie vervat word en wat soos volg lees:

“D10.1. Wanneer die vragmotor bestuurder tydens die vervoer van die duiwe of op die loslatingspunt vasstel dat van die mandjies beskadig is of nie verseël is nie, moet hy die lid-organisasie se Wedvlugsekretaris onmiddelik daarvan in kennis stel. Indien daar mandjies sodanig beskadig is dat vermoed word dat van die duiwe uitgekom het moet hy die nommer(s) van die mandjie(s) aanteken en die oorblywende aantal duiwe in die bepaalde mandjie(s) moet getel en die ringnommers van die duiwe aangeteken word. Die verslag moet aan die lid-organisasie se wedvlugsekretaris by die tuiskoms oorhandig word.”

(Algemene Vergadering 2010) (verander van vervoerbeampte na wedvlugsekretaris Algemene Vergadering 2014)

 

 • Toets van duiwe                                                                                  

Daar word besluit dat ’n nuwe reël ten opsigte van die toets van duiwe in die konstitusie vervat word en wat soos volg lees:  Dat die bestuur van die WRRPA enige tyd voor of na ’n wedvlug, enige lid van die WRRPA se duiwe mag toets, in lyn met die vasgestelde reëls van SANPO t.o.v. toets van duiwe.  (Algemene Vergadering 2010 Algemene )

                           Bykomende Reëls:

2.5.1. Dat `n kommittee saamgestel word om die werksaamhede soos vervat in “The Manual” ten opsigte van:

“REGULATIONS AND PROCEDURES TO CONTROL PROHIBITED SUBSTANCES IN RACING PIGEONS IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA” na te kom.

2.5.2. Dat daar ten minste drie (3) keer `n jaar monsters geneem sal word van duiwe vir moontlike analiese vir verbode middels.

2.5.3. Enige lid kan aansoek doen by die Kommittee, dat enige ander lid getoets mag word, met die onderneming dat die aansoeker verantwoordelik is vir die koste ten opsigte van die ontleding van die monster. Sou die lid positief toets, sal hy verantwoordelik wees vir die betaling van die toets.

2.5.4. Dat elke lid van die WRRPA `n verklaring onderteken dat hy/sy die “The Manual” verstaan en nakom soos uiteengesit in die dokument, alvorens die lid toegelaat sal word om aan wedvlugte deel te neem.(verander op Algemene vergaderimg 201)

 

 

 1. WEDVLUGREëLS                                                                                                

 

3.1     (a)   Met inagneming van klousules 11(2), (5), (6) en (7) mag geen duif aan enige wedvlug           deelneem tensy dit ‘n goedgekeurde, ongeskonde metaalring aan het nie.

 

(b)     Geen duif mag aan ‘n Derbywedvlug deelneem tensy dit ‘n goedgekeurde metaal           Derbyring aan het nie en moet die bepalings van klousule 11 ten opsigte van die           Jongduif Derby nagekom word.

 

3.2     Onderskeidende letters wat op die metaalring verskyn moet op die inskrywingsvorm ingeskryf word plus die jaartal, nommer en geslag van die duif. Geen nommer, syfer of letter mag bygevoeg word of uitgelaat word nie.

 

3.3     Nie-nakoming van die reël sal lei tot diskwalifikasie van die duif en enige posisies wat die duif mag behaal het.

 

3.4     Deelnemende duiwe mag slegs een goedgekeurde metaalring aanhê en geen ander vorm van     identifikasie nie.

3.5     Jaaroud en Jongduiwe

Jaaroud- en Jongduiwe saam deelneem in die Jaaroud reeks: ’n Besluit word geneem dat Jongduiwe (dit wil sê duiwe wat in dieselfde jaar gering word as die jaar waarin deelgeneem word) nie aan die JO Kampioenskap en Derby mag deelneem nie.

 

3.6     Dat die Derby Wedvlug so gewysig word dat slegs duiwe met Derbydringe van die WRRPA        in die Derby mag deelneem vanaf die 2008 ringe en dat elke lid net ’n maksimum van 50         Derby ringe mag koop.

Dit word so goedgekeur. (Algemene Vergadering 2007)

 

 1. INKORWING                                                                        

 

4.0     Inkorwing en ring van duiwe mag nie begin tensy ten minste vyf lede wat aan die betrokke wedvlugreeks deelneem, teenwoordig is nie.

 

4.1     Alle duiwe wat aan wedvlugte deelneem moet gering word met rubberringe/goedgekeurde elektroniese ringe.

 

4.2     Voordat ‘n lid se duiwe vir inkorwing gering word, moet die benodigde aantal rubberringe met papierstrokies vir die betrokke duiwe op so ‘n wyse gehou word sodat die lid nie toegang daartoe het nie.

 

4.3     Die kenstrokienommer van die wedvlugrubberring moet in die toepaslike gedeelte op die inskrywingsvorm ingevul word.

 

4.4     ‘n Lid mag nie die nommer van sy eie duiwe vir die opskrywer gedurende inkorwing uitroep nie. Die opskrywer mag ook nie die nommer lees nie, maar ’n onafhanklike lid moet die metaalring se nommer uitlees. Dus moet daar twee onafhanklike lede teenwoordig wees as ’n lid sy duiwe deursit in die geval van handklokke sowel as elektroniese klokke. Die lid wat die nommer uitlees, ,moet ook seker maak dat reël 4.5 nagekom word. (Algemene Vergadering 2006)

 

4.5     Nadat duiwe met wedvlugringe gering is en voordat hulle in die wedvlugmandjie geplaas word, moet ‘n aangewese lid seker maak dat elke duif ‘n behoorlike om-die-been-passende wedvlugring aanhet.

 

4.6     Onmiddellik na inkorwing voltooi is, moet al die oorspronklike wedvluginskrywingsvorms van elke geaffilieerde liggaam in ‘n koevert aan die Unie Tesourier geadresseer, versend of afgelewer word voordat daar enige duif van die wedvlugpunt arriveer.

 

4.7     Die ooreenstemmende papierstrokies van die wedvlugringe wat uitgereik is vir die ring van ‘n lid se duiwe en die duplikaat inskrywingsvorm moet in ‘n aparte koevert verseël word en in veilige bewaring deur die geaffilieerde liggaam gehou word, totdat die klok van die lid gelees word. Die wyse van veilige bewaring sal deur die Bestuurskomitee goedgekeur word.

  1. Loopgange is nie verpligtend nie, solank SANPO se inkorwingsreëls nagekom word en daar behoorlike beheer uitgeoefen word. (Algemene vergadering 2015).
  2. Mannetjies en wyfies sal verkieslik apart gemandjie word. Elke lid se duiwe moet     versprei word tussen al die mandjies toegeken aan die betrokke wedvlug. Duiwe mag onder geen omstandighede in ‘n ander mandjie as die toegekende nommer geplaas word nie. (Algemene vergadering 2015).
 1. VERSEëL VAN MANDJIES                                                    

 

5.0     Voordat duiwe vir ‘n wedvlug ingekorf word moet die groot loslatingsdeur van die wedvlugmandjie op twee plekke met goedgekeurde amptelike seëls verseël word. Nadat al die duiwe gemandjie is en voordat die mandjies van die inmandjie plek verwyder word, moet die ingangsdeur van die wedvlugmandjies ook so verseël word. Waar daar vir meer as een wedvlug ingekorf word, moet elke wedvlug afsonderlik afgehandel en mandjies verseël word voordat inkorwing vir die volgende wedvlug mag plaasvind.

 

5.1     Vanaf die begin van inkorwing totdat die mandjies in die voertuig wat die duiwe vervoer, gelaai is, moet die mandjies voortdurend onder die toesig van ten minste twee mededingende lede bly.

 

 1. ALGEMEEN                                                                        

 

6.0     ‘n Geaffilieerde liggaam sal nie toegelaat word om ‘n wedvlug sonder die voorafverkreë toestemming van die Bestuurskomitee te organiseer nie.

 

6.1     Die maksimum en minimum getal duiwe wat deur ‘n lid per wedvlug ingeskryf mag word, sal van tyd tot tyd deur die Bestuurskomitee vasgestel word.

 

6.2     Geaffilieerde liggame sal toegelaat word om afsonderlik te mandjie, maar indien nodig waar die Bestuurskomitee so besluit, moet alle mededingende geaffilieerde liggame by sodanige plek en datum inmandjie soos deur die Bestuurskomitee bepaal of ooreengekom.

 

6.3     Is verpligtend vir elke geaffilieerde liggaam, en onderhewig aan die wedvlug en klokreëls van die Unie aan wedvlugte mee te ding en nie sy eie of dié van ‘n ander vereniging nie. Besluite van die Unie rakende enige aangeleentheid sal daarom ook van toepassing en bindend op elke geaffilieerde liggaam wees.

6.4     Die Bestuurskomitee behou die reg om die volgende reël ter enige tyd toe te pas en afsonderlike klubs kan te enige tyd vir enige wedvlug hierdie reël toepas:

 

Vir alle wedvlugte bepaal deur die Bestuurskomitee moet die wen duiwe van elke geaffilieerde klub so gou moontlik deur twee genomineerde mededingende lede, ondersoek word om die ringbesonderhede en die kleur van die duiwe aan hulle getoon aan die geaffilieerde klub gerapporteer word. Die name van die twee genomineerdes moet op die wedvluguitslae van die geaffilieerde liggaam verskyn. Die duif sal op ‘n distansie van plus/minus tien meter van sy hok opgegooi word. Indien ‘n duif vir welke rede ookal nie binne een uur nadat hy opgegooi is na sy hok terugkeer nie, sal die Unie Wedvlugsekretaris onmiddellik in kennis gestel word.

 

Die Unie Wedvlugsekretaris sal besluit watter prosedure hierna gevolg sal word.

 

Die Bestuurskomitee behou die reg voor om enige ander duif te kontroleer, hetsy hy ‘n posisie behaal het al dan nie.

 

6.5     Sou ‘n duif doodgaan voordat hy gekontroleer is, mag hy vir ‘n lykskouing gestuur word om die oorsaak te bepaal, in welke geval die Bestuurskomitee ‘n besluit sal neem om sy posisie toe te ken of nie.

 

6.6     ‘n Wedvlug sal slegs na ‘n besluit van die Bestuurskomitee gekanselleer word. Vervoer- en begeleiersgeld sal egter onder geen omstandighede terugbetaal word nie.

 

6.7     Wedvluguitslae in volgorde van plekke behaal, wat die naam van die lid, die ringnommer en spoed van die duif aantoon, sal aan elke mededingende lid, so gou moontlik na die wedvlug, beskikbaar gestel word.

 

6.8     Klassieke wedvlug sal van tyd tot tyd deur die Bestuurskomitee bepaal word.

 

6.9     Elke lid wat ‘n Assosiasieposisie binne die eerste honderd en vyftig plekke volgens die amptelike uitslae behaal, mag ‘n sertifikaat tot hierdie strekking ontvang indien die Bestuurskomitee so besluit. (Algemene Vergadering 2008)

 

6.10   Puntestelsels mag van tyd tot tyd verander, aangepas of gewysig word.

 

6.11    Die Derbywedvlug vir jaaroudduiwe sal oor ‘n afstand van ongeveer 650km plaasvind.

 

6.12   Unieprysgelde, soos die Bestuurslede mag bepaal, sal binne 2 weke na ‘n wedvluguitslag gepubliseer is, uitbetaal word.

 

6.13   Die Uniekampioen sal bepaal word deur die lid met die meeste punte in die kompetisie, in beide die jaaroud en ope reekse.

 

 1. NAGURE                                                                              

 

7.0     Geen duiwe tuis op wedvlugdag:

Indien geen duiwe op die dag van loslating terugkom nie, sal die nagure die tydperk wees vanaf 30 minute na sononder en 15 minute voor sonop.

 

7.1     (a)      Indien die eerste duif binne 60 minute na sononder op die dag van die wedvlug

geklok word, sal die nagure 5 minute nadat sodanige duif gedurende bogemelde 60

minute tydperk geklok is begin, met dien verstande dat die nagure in geen geval

voor 30 minute na sononder sal begin nie.

(b)     Indien duiwe later as 60 minute na sononder geklok word sal hulle kloktyd wees

die tyd waarop die wedvlug die volgende dag open d.w.s. 15 minute voor sonop.

 

7.2     Duiwe Tuis op Wedvlugdag:

Die wedvlug sal 30 minute na sononder sluit en 15 minute voor sonop die volgende dag open.

 

7.3     Wedvlugte sal sluit indien die spoed minder as 450 meter per minuut is.

 

7.4     Indien slegs 1 duif gedurende sodanige wedvlug ingeklok word, sal die betrokke duif ál die prysgeld wen.

 

7.5     Indien geen duiwe geklok word binne wedvlugtyd, sal die wedvlug gesluit verklaar word en alle gelde sal in Uniefondse gestort word en geen terugbetalings sal gedoen word nie.

 

 1. VASSTELLING VAN AFSTAND                                          

 

8.1     Totdat die afstande voorsien is, sal lede wat aansoek gedoen het, toegelaat word om mee te ding in ooreenstemming met die afstande van ‘n hok waarvan die afstande alreeds bekend is en wat die minste tot sy nadeel is, of afstande wat deur die Bestuurskomitee goedgekeur is.

 

8.2     Hokopmetings sal op die voorgeskrewe vorm en soos deur die Bestuurskomitee bepaal, uitgevoer word.

 

8.3     Indien ‘n lid se hok meer as 15 meter verskuif het, dan moet hy opnuut vir die bepaling van afstande aansoek doen.

 

 1. VERBREKINGS REËLS

 

 

9.0     Indien dit blyk dat ‘n lid/lede enige van hierdie reëls oortree het, mag daar teen sodanige lid opgetree word.

 

 1. ELEKTRONIESE KLOKSISTEME                                              

 

10.0   Die volgende klokreëls word gewoonlik gesamentlik en bykomend tot klokreëls 1 tot 38 van die WRRPA gelees en toegepas.

 

10.1    Die gebruik van elektroniese kloksisteme soos van tyd tot tyd deur die WRRPA goedgekeur, mag gebruik word in die plek van die tradisionele rubberring en meganiese of kwarts kloksisteme in gebruik.

 

10.2   Die reg om dié goedkeuring terug te trek van enige goedgekeurde sisteem, sonder benadeling van enige regte van die WRRPA, word voorbehou.

 

10.3   ‘n Klub mag enige goedgekeurde elektroniese kloksisteem gebruik. Individuele klublede moet verseker dat die sisteem hardeware en sagteware beskikbaar is en kan funksioneer met harde- en sagteware beskikbaar in die klub.

Die WRRPA of klub sal nie verantwoordelik wees om die korrekte sisteem beskikbaar te stel nie. Die betrokke klub sal verantwoordelik wees vir die korrekte beveiligde gebruik van die sisteem binne die klub.

 

10.4   ‘n Geaffilieerde klub mag nie die gebruik van enige goedgekeurde sisteem weier nie, mits al die korrekte harde- en sagteware beskikbaar gestel is nie. So ‘n goedkeuring van ‘n sisteem moet eers deur geskrewe vertoë na die WRRPA van die lys van goedgekeurde sisteme verwyder word, voordat die gebruik geweier mag word.

 

10.5   Die WRRPA of enige geaffilieerde klub mag nie die gebruik van ‘n elektroniese kloksisteem verpligtend maak nie.

 

10.6   Gebruikers van die elektroniese kloksisteem moet gebruik maak van:

 

(a)      ‘n Unieke registreerring wat die fasiliteit besit om minstens twee identifikasie

kensyfers of letter te laat herprogrammeer tydens inkorwing van ‘n duif; en

(b)     Die elektroniese ringe gebruik mag slegs dié wees wat deur die SAPU goedgekeur

is en deur die oorspronklike kloksisteem verskaffer beskikbaar gestel is; en

(c)      Elektroniese ringe mag nie vir wedvlugte van die tipe wees wat slegs gelees kan

              word nie

 

10.7   Sisteem sensors mag slegs geïnstalleer word volgens die reëls hierna neergelê en volgens die voorskrifte en beskrywende sketse binne die voorskrifte, by ‘n lid se eie hok.

 

10.7.1 Die sisteem sensor mag slegs op ‘n posisie binne die raamwerk van die hok geplaas word waar die duif die oomblik van tydregistrasie of “klok” onder die volle beheer van die eienaar, die hok binne gegaan het. Dit beteken dat die sensor slegs op die volgende punte geplaas mag word:

 

(i)      Enige plek binne die hok waarvan ‘n “fly-in” of “in-vlieg” oop deur sisteem

(Sien Skets 1) of;

(ii)     Binne die toe loopgang van ‘n oop inspring of valgat (Sien Skets 2), of;

(iii)    Onder die onderste vloerplaat van ‘n “spoetnik-trap” (Sien Skets 3), of;

(iv)     Vas aan die binne gelykplaat van ‘n Amerika se vashou luik of “Stall Trap”

(Sien Skets 4), of;

(v)      Enige punt binne die duiwehok waar ‘n deur toegemaak kan word en die

wedvlugduif dan ten volle onder die beheer van die deelnemende/kompeterende

lid is (Sien Skets 5).

 

10.8   Alle elektroniese sisteme in gebruik en die aantal sensor eenhede sal voor ‘n wedvlugseisoen of voor ‘n wedvlug aan die wedvlugsekretaris van elke klub en dan ook aan die wedvlugsekretaris van die WRRPA gerapporteer word, vir elke individuele kompeterende lid.

 

10.9   Geen sensors vir enige sisteem mag buite die hok of op ‘n ander posisie van die hokperseel of enige ander perseel geplaas word nie.

 

10.10  Sisteem kontrole modules of sleutels en sagteware vir die gebruik saam met die sisteem sal deur die individuele gebruikers aangekoop word.

 

10.11   Die wedvlugsekretaris of klokkomitee van elke geaffilieerde klub, sal alle individuele sisteem kontrole, modules en sisteem sleutels stel en programmeer, voor en na wedvlugte. Hierdie klokke sal aan die klokkomitee oorhandig word voor elke wedvlug kloksiklus, wat dan die klokke sal inslaan en uitslaan asook alle wedvlugduiwe sal inskryf onder hulle beheer, soos in die reëls beskryf. Hierdie prosedure onder beheer van die klokkomitee, sal die verpligte neem van ‘n kontroleslag na inlui en uitlui oorbodig maak.

 

 

10.12  Die aanbring van elektroniese wedvlugringe aan duiwe moet deur die wedvlugsekretaris van elke geaffilieerde klub gekontroleer word om te verseker dat die sluitingsmeganisme van elke elektroniese wedvlugring (EWR) behoorlik gesluit is. Die aanbring van alle EWR ringe mag op aandrang van die klubs by ‘n formele voor-seisoen geleentheid aangebring word.

 

10.13  Nadat die EWR ringe behoorlik aangebring is, sal die Wedvlugsekretaris of Wedvlug komitee die deelnemer se ringnommers inlees voor die wedvlugseisoen of wedvlug en ‘n toewysingsverslag daarstel. Die toewysingsverslag moet deur die wedvlugsekretaris onderteken word. ‘n Kopie van die verslag word behou deur die wedvlugsekretaris, terwyl ‘n tweede kopie vir die deelnemer gegee word vir die verifiëring van die registrasie van die duif.

 

10.14  Die EWR ring van ‘n duif wat vir die wedvlug ingeskryf word, moet deur ‘n lid van die Wedvlugkomitee in die wedvlug registrasie sensor gehou word, andersins moet die duif slegs deur onafhanklike deelnemers ingeskryf word.

Die data soos verskyn op die duif se normale registrasiering moet uitgelees word deur ‘n lid van die Wedvlugkomitee terwyl dit op die klok se databank gekontroleer word.

 

10.15  Nadat al die duiwe ingelees is deur die Elektroniese inskrywing sisteem, sal ‘n drukstuk verkry word wat sal dien as inskrywing tot die wedvlug. Die drukstuk sal deur die wedvlugsekretaris onderteken word en ‘n kopie sal aan die deelnemer oorhandig word. Indien vir meer as een wedvlug, by dieselfde geleentheid, ingeskryf word, sal dit beteken dat die drukstuk na inkorwing vir die laaste wedvlug, beskikbaar sal wees.

 

10.16  Indien enige van die data in die elektroniese kloksisteem foutief, uitgevee of verknoei word tussen die wedvluginskrywing en die aankoms van die duif by die deelnemer se hok, sal slegs die inskrywings so verknoei, gediskwalifiseer word van die wedvlug uitslae. Die wedvlugsekretaris sal die sisteem onderbreking verifieer.

 

10.17  Indien enige deelnemer opsetlik probeer om die inligting van ‘n ander deelnemer te versknoei sal hy/sy gediskwalifiseer word van die wedvlug.

 

 

10.18  Na afloop van die wedvlug sal die wedvlugsekretaris ‘n drukstuk maak voordat data oorgedra word na ‘n rekenaar vir verwerking. Die drukstuk sal dien as kopie vir latere verwysing. Alle inligting behoort gerugsteun te word op diskette indien latere herlaai van data nodig word.

 

10.19  Indien enige elektroniese klok sisteem monitor (na ‘n wedvlug inskrywing of wedvlug self) die volledige data toon maar nie ‘n drukstuk kan gee nie, sal die klub wedvlugsekretaris die vertoonde data skriftelik weergee. Die handgeskrewe verslag sal gebruik word in die berekening van wedvluguitslae.

 

5.WYSIGINGS EN BYVOEGINGS

 

Die volgende wysigings en byvoegings is aan gebring aan die WRRPA se bestaande Konstitusie volgens besluite geneem tydens die Unie se Jaarlikse Vergadering.

 1. Algemene Vergadering 2000
 2. –   Geen
 1. Algemene vergadering 2001

–     Geen

 

 1. Algemene Vergadering 2002

Steer Painte noem dat dit nie vir al die lede moontlik is om in twee Unies deel te neem nie, dus sal die wegdoen van registrasie van duiwe dit vir hierdie lede ook moontlik maak om twee spanne te vlieg.

Daar word met stembriewe gestem vir die wegdoen van registrasie van duiwe en die “Ja” stem wen met ’n twee derde meerderheid.

 

 1. Algemene vergadering 2003

Geen

 

 1. Algemene Vergadering 2004

 

         Byvoeging tot Konstitusie

 1. Algemene klokreëls (nuwe reël

Dat die Unie Komitee ten enige tyd ’n lid kan vra om met ’n addisionele klok te klok en binne 5 minute sy eerste duif te rapporteer. Word algemeen aanvaar en in Grondwet vervat.

 

 1. Jaaroud- en Jongduiwe

Jaaroud- en Jongduiwe saam deelneem in die Jaaroud reeks: ’n Besluit word geneem dat 2003 en 2004 duiwe sal deelneem behalwe in die JO Kampioenskap en Derby.

 

 1. Algemene Vergadering 2005

– Geen

 

5.a     Spesiale Vergadering 2005

 

Verskuiwing van grense aan die oostekant van die WRRPA

  1. Dat die WRRPA sy grense aan die oostekant skuif tot en met Corlette Rylaan en dat Corlette Rylaan se lengtegrade as die Unie se grens aan die oostekant gebruik word.
 1. Algemene Vergadering 2006

 

Wedvlugreël (4.4) Bl 23 Lees tans:

’n Lid mag nie die nommer van sy eie duiwe vir die opskrywer gedurende inkorwing uitroep nie, maar mag wel sy eie duif hanteer wanneer ’n onafhanklike lid die metaalringnommer moet uitlees en die aangewese lid moet ook seker maak dat reël 4.5 nagekom is.

Nuwe voorstel:

’n Lid mag nie die nommer van sy eie duiwe vir die opskrywer gedurende inkorwing uitroep nie. Die opskrywer mag ook nie die nommer lees nie, maar ’n onafhanklike lid moet die metaalring se nommer uitlees. Dus moet daar twee onafhanklike lede teenwoordig wees as ’n lid sy duiwe deursit in die geval van handklokke sowel as elektroniese klokke. Die lid wat die nommer uitlees, moet ook seker maak dat reël 4.5 nagekom word

Lede stem dat die nuwe voorgestelde reël in die Konstitusie vervat moet word.

 

 1. Algemene Vergadering 2007

 

(a)      Zwartkop grenswysiging

Dat die grens van Zwartkop Wedvlug Duiweklub in die WRRPA geskuif word na die grens van die Nuwedorpsgebied Rooihuiskraal.

‘n Besluit word geneem om die grens so te wysig.

 

 

(b)     Byvoeging tot Konstitusie

Dat die Derby Wedvlug so gewysig word dat slegs duiwe met Derbyringe van die WRRPA in die Derby mag deelneem vanaf die 2008 ringe en dat elke lid net ’n maksimum van 50 Derbyringe mag koop.

 

 1. Algemene Vergadering 2008

 

(a)      Dat die reël wat bepaal dat Junior lede net tot en met die Derby mag deelneem, gewysig word dat Junior lede tot en met die laaste wedvlug mag deelneem.

Die wysiging word algemeen aanvaar.

(b)     Dat die huidige puntestelsel wat bepaal dat 100 plekke in die OPE en JO in die Unie toegeken word, gewysig word na 150 plekke in die OPE en JO.

Lede stem per stembrief en stem dat die nuwe voorstel van 150 plekke vanaf die 2008 seisoen in werking sal tree.

 

 1. Algemene Vergadering 2009

 

(a)    Omskrywing van Junior Lede

Lees tans: Junior lede is studente / skoliere en 18 jaar oud en wat lid is van een van die geaffilieerde klubs.

Nuwe voorstel: Junior lede is skoliere of studente wat voltyds studeer en wat lid is van een van die geaffilieerde klubs.

Nuwe voorstel word algemeen aanvaar.

(b)    Registrasie van Duiwe Juniors

’n Besluit word geneem dat juniors nie hulle duiwe moet registreer nie.

 

 1. Algemene Vergadering 2010

 

Wysiging van Konstitusie

Daar word gestem vir die volgende wedvlugregulasie:

 • Wedvlugregulasie (1.3) Nuwe voorstel: Dat die langste wedvlug onder ‘n 1000km moet wees vir die verste klub. (Die motivering vir hierdie voorstel is omdat SANPO tydens hulle Algemene Jaarvergadering gehou op 25 Februarie 2009 te Boksburg, ’n beginselbesluit geneem het dat wedvlugte nie verder as 1000km moet wees nie. As organisasie wel wedvlugte verder as ‘n 1000km aanbied, sal SANPO nie daardie organisasie ondersteun wanneer die DBV teen so ’n organisasie optree nie).

 

  1. Lede stem per stembrief en stem dat punt 1.3 in die konstitusie gewysig word na die nuwe voorstel.
  2. Lees tans: “’n Wedvlug van 1000km sal gevlieg word as dit prakties moontlik is. Die wedvlug moet in dieselfde rigting wees wat daardie seisoen gevlieg word.”
 • Registrasie van duiwe (17.2)Nuwe voorstel: Dat weggedoen moet word met registrasie van junior lede se duiwe. 

 

 1. Byvoeging tot Konstitusie
 2. Die nuwe voorstel word algemeen aanvaar en die konstitusie word daarvolgens gewysig.
 3. Lees tans: “Indien ’n junior lid uit dieselfde hok as ’n gewone lid kompeteer, moet die junior lid se duiwe afsonderlik geregistreer word.”
 • Wedvlugregulasie – Ontsnapping van Wedvlugduiwe“D10.1. Wanneer die vragmotor bestuurder tydens die vervoer van die duiwe of op die loslatingspunt vasstel dat van die mandjies beskadig is of nie verseël is nie, moet hy die lid-organisasie se vervoerbeampte onmiddelik daarvan in kennis stel. Indien daar mandjies sodanig beskadig is dat vermoed word dat van die duiwe uitgekom het moet hy die nommer(s) van die mandjie(s) aanteken en die oorblywende aantal duiwe in die bepaalde mandjie(s) moet getel en die ringnommers van die duiwe aangeteken word. Die verslag moet aan die lid-organisasie se vervoerbeampte by die tuiskoms oorhandig word.”Daar word besluit dat ’n nuwe reël ten opsigte van die toets van duiwe in die konstitusie vervat word en wat soos volg lees:

 

 1. Dat die bestuur van die WRRPA enige tyd voor of na ’n wedvlug, enige lid van die WRRPA se duiwe mag toets, in lyn met die vasgestelde reël van die SANPO tov toets van duiwe.
 2. b)     Wedvlugregulasies – toets van duiwe
 3. Daar word besluit dat reël D10.1 van SANPO se konstitusie in ons konstitusie vervat moet word en wat soos volg lees:
 1. Algemene vergadering 2011                                            

       

Geen

 

 1. Algemene Vergadering 2012                                                                                        

      

(a) Wedvlugregulasie

Die wedvlug program moet so opgestel word dat daar gelyke aantal wedvlugte vir die kortpad, middelpad en langpad is en die wedvlugte moet vir almal voldoen aan die SANPO vereistes vir die kortpad, middelpad en langpad wedvlugte. (1.1 Bl 20)

(b) Juniors

Waar juniors teen mekaar mee ding moet dit slegs op unievlak wees en waar hy of sy van n senior lid se perseel vlieg, moet die junior lid se duiwe geregistreer                     wees. (17.2 Bl 9)

(c) Algemene jaarvergadering

Die algemene jaarvergadering moet jaarliks voor die Einde November plaasvind.

 

12a.   Algemene Jaarvergadering 30 Oktober 2012                          

              (a)   Ringe

W.R.R.P.A letters vooraan op duiwe id ringe aangebring sal word vanaf 2014. Eenparing besluit Okt 2012

 

 1. Algemene Jaarvergadering 31 Oktober 2013                            

 

(a)     Grense

Die verskuiwing van die grense aan die oostekant van die WRRPA

Die gebied wes van Corlette Rylaan tot by Ondekkesweg, tot by CR Swart Rylaan dan links in CR Swart Rylaan tot waar dit doodloop in Doreenstraat en dan links van daar af na Hendrik Potgieterstraat. (4.1 bl 4)

(b)   Wedvlugroete

Die wedvlugroete sal op n vier jaarlikse basis deur die lede op n jaarlikse algemene vergadering vasgestel word waarna die bestuurskomitee jaarliks n                                   wedvlugprogram met spesifieke loslatingspunte sal opstel (11.15 Bl.8)

 

 1. Algemene Jaarvergadering 30 Oktober 2014                              

 Ontsnaping van wedvlugduiwe

10.1 Wanneer die vragmotor bestuurder tydens die vervoer van die duiwe of op die loslatingspunt vasstel dat van die mandjies beskadig is of nie verseël is nie, moet hy die lid-organisasie se Wedvlugsekretaris onmiddelik daarvan in kennis stel. Indien daar mandjies sodanig beskadig is dat vermoed word dat van die duiwe uitgekom het moet hy die nommer(s) van die mandjie(s) aanteken en die oorblywende aantal duiwe in die bepaalde mandjie(s) moet getel en die ringnommers van die duiwe aangeteken word. Die verslag moet aan die lid-organisasie se Wedvlugsekretaris by die tuiskoms oorhandig word. (Algemene

vergadering 2014)

 

 1. Algemene Jaarvergadering 24 Oktober 2015                              

       Wedvlugregulasies

1.3   Die langste Wedvlug 850km moet wees vir Krugersdorp. (Algemene vergadering 2015)

 

4.8     Loopgange is nie verpligtend nie, solank SANPO se inkorwingsreëls nagekom word en daar behoorlike beheer uitgeoefen word. (Algemene vergadering 2015)

Klokreël:

  1. Mannetjies en wyfies sal verkieslik apart gemandjie word. Elke lid se duiwe moet versprei word tussen al die mandjies toegeken aan die betrokke wedvlug. Duiwe mag onder geen omstandighede in ‘n ander mandjie as die toegekende nommer geplaas word nie. ( Algemene vergadering 2015)                
  2. Lidmaatskap
  3. 5.3   Ten einde vir lidmaatskap te kwalifiseer moet ‘n klub binne die grense van die assosiasie geleë wees en uit ten minste vier nie-verwante lede bestaan waarvan ten minste vier lede teenwoordig moet wees en aktief moet deelneem wanneer duiwe ingekorf of klokke gelees word. Jonior lede is nie by genoemde getalle ingesluit nie. ( Algemene vergadering 2015)
  4.               Woord omskrywing
 1. Algemene Jaarvergadering 24 Oktober 2016                              

       Wedvlugregulasies

Bykomende Reëls:

 • 2.5.1. Dat `n kommittee saamgestel word om die werksaamhede soos vervat in “The Manual” ten opsigte van:
 • “REGULATIONS AND PROCEDURES TO CONTROL PROHIBITED  SUBSTANCES IN RACING PIGEONS IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA” na te kom.
 • 2.5.2. Dat daar ten minste drie (3) keer `n jaar monsters geneem sal word van duiwe vir moontlike analiese vir verbode middels.
 • 2.5.3. Enige lid kan aansoek doen by die Kommittee, dat enige ander lid getoets mag word, met die onderneming dat die aansoeker verantwoordelik is vir die koste ten opsigte van die ontleding van die monster. Sou die lid positief toets, sal hy verantwoordelik wees vir die betaling van die toets.
 • 2.5.4. Dat elke lid van die WRRPA `n verklaring onderteken dat hy/sy die “The Manual” verstaan en nakom soos uiteengesit in die dokument, alvorens die lid toegelaat sal word om aan wedvlugte deel te neem.(verander op Algemene vergaderimg 2016)Bestaande Reël: Voorstel vir verandering van reël:Om glad nie saam ander unies te los nie en met inagneming van distansie, en dag ure. (verander op Algemene vergaderimg 2016
 •  
 • Sou daar ‘n ander unie op dieselfde wedvlugspunt as die WRRPA wees en hulle beplande loslatings is dieselfde as die van die WRRPA, maar die unie se rigting van vlieg verskil 180 grade met die van die WRRPA, dan sal die tyd van loslating verander word. Sou daar ‘n ander unie wees wat in dieselfde rigting as die WRRPA vlieg en die loslatingstyd is dieselfde, sal die loslating saam geskiet.
 • 13.5 WEDVLUGREËL – (FDK)